Privacyverklaring

Privacyverklaring Regeltante B.V.

1. Begripsbepalingen

1.1 Applicatie: De applicatie van Regeltante B.V. zoals te vinden op www.regeltante.nl.

1.2 Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt en/of bewerkt, zonder aan diens rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.3 Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegevens betrekking heeft of zijn wettelijke of aangewezen vertegenwoordiger. Een Betrokkene kan zowel een zorgaanbiedende- als een zorgzoekende partij zijn.

1.4 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.5 Verantwoordelijke: Regeltante B.V.

1.6 Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

2. Doel privacyverklaring

2.1 Deze privacyverklaring is bedoeld om de Betrokkene inzicht te geven in welke Persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel en door welke partijen deze Verwerking plaatsvindt. Voorts geeft deze Privacyverklaring inzicht in de rechten van Betrokkene.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1 De Verantwoordelijk verwerkt slechts Persoonsgegevens indien aan één van de voorwaarden van art. 8 en/of art. 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is voldaan.

3.2 Door bij het eerste gebruik van de Applicatie op ‘akkoord’ te klikken, geeft de Betrokkene toestemming tot verwerking van zijn gegevens zoals bedoeld in sub a van art. 8 Wbp.

4. Doel verwerking

4.1 Verantwoordelijke is een landelijk opererend bemiddelingsbureau voor huispersoneel in de breedste zin van het woord. Verantwoordelijke stelt zich ten doel om via internet een koppeling tot stand te brengen tussen zorgzoekende- en zorgaanbiedende partijen die zich via de Applicatie inschrijven. Om deze koppeling tot stand te brengen worden een aantal Persoonsgegevens verwerkt.

5. Gegevens die verwerkt worden

5.1 De volgenden Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, profielfoto, gezinssituatie, woon/werksituatie, werkervaring, competenties en andere persoonlijke kenmerken, waaronder het bezit van een rijbewijs, het al dan niet reizen met openbaar vervoer, het al dan niet roken en het werkgebied van Betrokkene. Voorts verwerkt Verantwoordelijke het rekening/banknummer van Betrokkene.

5.2 De Applicatie biedt de Betrokkene tevens de mogelijkheid zelf informatie te plaatsen en te delen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een advertentie. De Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij plaatst en deelt.

6. Cookies

6.1 De Applicatie van Verantwoordelijke maakt gebruik van “cookies”. Hieronder worden verstaan tekstbestanden die tijdelijk op de pc worden opgeslagen en die het bezoek aan de site eenvoudiger maken. Deze cookies verwerken in beginsel geen Persoonsgegevens. De cookies kunnen door Betrokkene zelf via de webbrowser uitgeschakeld worden. Indien een cookie wel Persoonsgegevens verwerkt, zal dit door middel van een separate melding worden meegedeeld en zal hiervoor indien nodig toestemming van de Betrokkene voor worden verkregen.

7. Verwerkende partijen

7.1 Het profiel van de Betrokkene in de hoedanigheid van zorgaanbiedende partij is voor een deel publiek toegankelijk door raadpleging van de Applicatie. Voornaam, leeftijd, woonplaats, werkgebied en andere persoonlijke kenmerken en competenties, zoals ook genoemd in art. 5.1 van deze Privacyverklaring, zijn publiekelijk toegankelijk.

7.2 Het profiel van de Betrokkene in de hoedanigheid van zorgzoekende partij is niet publiek toegankelijk, deze gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt, behoudens hetgeen is bepaald in art. 8 en 9 van de Wbp. Zo ontvangen door zorgzoekende geselecteerde zorgaanbiedende partijen Persoonsgegevens van de zorgzoekende indien een (potentiële) koppeling tot stand is gekomen.

7.3 Verantwoordelijke maakt voor de technische ondersteuning en hosting van de Applicatie gebruik van een derde partij, die Persoonsgegevens in opdracht van de Verantwoordelijke verwerkt. Verantwoordelijke heeft hiertoe, conform hetgeen hierover is geregeld in de Wbp, een bewerkersovereenkomst gesloten.

7.4 Partijen die de Applicatie op hun website plaatsen.

8. Recht op inzage, aanvulling en correctie

8.1 De Betrokkene kan via het dashboard van de Applicatie een overzicht verkrijgen van de Persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt.

8.2 De Betrokkene kan deze Persoonsgegevens zelf aanvullen of corrigeren. Indien dit niet mogelijk is, kan de Betrokkene verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende Persoonsgegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

8.3 Desgevraagd worden de opgenomen Persoonsgegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen Persoonsgegevens.

8.4 De Verantwoordelijke bericht de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering wordt met redenen omkleed.

9. Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

9.1 Via de dashboard van de Applicatie kan de Betrokkene een aantal Persoonsgegevens verwijderen via de persoonlijke link naar “Mijn Regeltante”, door de betreffende gegevens te vervangen door een leesteken in plaats van door tekst. Tevens heeft de Betrokkene de mogelijkheid de gehele account te verwijderen. Indien de Applicatie verwijderd wordt, draagt de Verantwoordelijke zorg dat alle opgeslagen Persoonsgegevens definitief verwijderd worden, tenzij aannemelijk is dat de bewaring van (een deel van de gegevens) van belang is voor een ander dan de Betrokkene, of voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

9.2 De Betrokkene kan voorts verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende Persoonsgegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

9.3 De Verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering wordt met redenen omkleed.

9.4 De Verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de Betrokkene, tenzij aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Betrokkene, of voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10. Beveiliging

10.1 De Verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

11. Bewaartermijn

11.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

11.2 Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

11.3 Verantwoordelijke draagt zorg dat de Persoonsgegevens na het verloop van de bewaartermijn veilig en definitief vernietigd worden.

13. Melding aan het CBP

13.1 De verantwoordelijke draagt zorg dat – voor zover dit volgt uit de Wbp – melding van gegevensverwerking wordt gedaan bij het CBP.

14. Verwerking door derden

14.1 Behoudens hetgeen geregeld is in art. 3 van deze privacyverklaring, worden in het kader van de Applicatie zonder de toestemming van betrokkene geen Persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen dan genoemd in art. 7 van deze privacyverklaring.

14.2 Verantwoordelijke kan anonieme gegevens aanwenden om marktonderzoek te verrichten, of ter optimalisatie van de Applicatie. Deze gegevens zullen niet tot een identificeerbare persoon herleidbaar zijn.

15. Contact Verantwoordelijke

15.1 Voor de uitoefening van uw rechten of vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Verantwoordelijke via info@regeltante.nl

Publicatiedatum: 16 maart 2015