Disclaimer

De website van Regeltante BV is gericht op alle bezoekers die informatie willen over bemiddeling huispersoneel in de breedste zin van het woord. Hoewel Regeltante de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht heeft bij het samenstellen van deze site, kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist is of actueel. Regeltante aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.

 

Bepaalde links op de site kunnen leiden tot hulpbronnen, die door een derde partij worden onderhouden en over wie Regeltante BV geen enkele controle kan uitoefenen.  Regeltante BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en /of onjuistheid van de informatie zoals u die in die sites kunt terugvinden.

Regeltante BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site cq. de site zelf te verwijderen, wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafische voorstellingen. De intellectuele (eigendoms)rechten van deze site berusten bij Regeltante BV en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor.  Niets uit deze uitgave/site/homepages mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/publicist. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de uitgever/publicist.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever/publicist te wenden.

Uitgever/publicist: www.regeltante.nl