Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Regeltante.nl is een website van Regeltante Services BV waar bezoekers kunnen zoeken naar hulpvragers, hulpaanbieders, personeelsadvertenties en reclame aanbiedingen. Regeltante.nl biedt gebruikers de mogelijkheid om een gratis account te open en per gevraagde of aangeboden zoekfunctie een advertentie aan te maken die gratis wordt gepubliceerd voor een periode van 30 dagen. De publicatieperiode kan steeds kosteloos worden verlengd met weer een periode van 30 dagen.

Het doel van Regeltante.nl is bezoekers van de website via Regeltante.nl met elkaar in contact te brengen. Regeltante.nl is geen bemiddelingsbureau. Regeltante.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het contact tussen beide partijen. Ook aanvaardt Regeltante.nl geen aansprakelijkheid voor gepubliceerde fouten in de accountinformatie noch de kwaliteit van de aanbieders. De prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

De leveringsvoorwaarden zoals thans zijn opgenomen zijn toepasselijk op alle overeenkomsten aangegaan door Regeltante BV. In onderling overleg kunnen partijen afwijken van hetgeen bepaald is in de leveringsvoorwaarden. Beide partijen dienen uitdrukkelijk akkoord te zijn met een wijziging en de wijziging dient schriftelijk genoteerd te zijn. In die gevallen waarin de leveringsvoorwaarden niet voorzien, zullen partijen een oplossing dienen te zoeken, getoetst aan eisen redelijkheid en billijkheid.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met alle andere overeenkomsten en aanbiedingen die via de bemiddeling van Regeltante tot stand zijn gekomen, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 3: Registratie/aanmelding

Voor de dienst is aanmelding en/of registratie van de gebruiker vereist. Acceptatie van deze ‘Algemene Voorwaarden’ maakt deel uit van het aanmelding- en/of registratieproces. Ook voor diensten waarvoor geen aanmelding en/of registratie vereist is gelden deze ‘Algemene Voorwaarden’. Alleen wettelijk bevoegde personen mogen zich als gebruiker van de websites aanmelden. Door u zich voor de producten of diensten van Regeltante.nl aan te melden en/of te registreren, verklaart u dat u de informatie naar waarheid en juist hebt verstrekt en dat u eventuele wijzigingen in de informatie direct zult aanpassen in ‘Mijn Regeltante’. Regeltante.nl behoudt zich het recht voor toekomstig gebruik van de website te weigeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat de informatie in kwestie onjuist, onnauwkeurig, niet-actueel of onvolledig is of indien u de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst niet in acht neemt. Daarnaast kan Regeltante.nl in voorkomende gevallen overgaan tot juridische stappen. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord, ook al is de Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. Regeltante.nl garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of diensten. Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn gegevens en kan met de aan hem verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zelf online zijn gegevens inzien, wijzigen en deze volledig verwijderen uit het bestand van Regeltante.nl.

Artikel 4: Adverteren en correctheid informatie

Particuliere hulpvragers en hulpaanbieders en ZZP’ers kunnen voor elke zoekfunctie een advertentie aanmaken, die na afronding onmiddellijk wordt gepubliceerd en openbaar gemaakt via onze website en aan alle ingeschreven gebruikers.

Regeltante.nl behoudt zich het recht voor een advertentie naar eigen inziens te wijzigen of in te trekken, mits hier gegronde redenen voor zijn. Regeltante.nl neemt via e-mail contact met u op indien uw advertentie om welke reden dan ook ongeschikt is voor publicatie. Regeltante.nl kan gebruikers die zich onprofessioneel opstellen of die zich niet overeenkomstig de procedures gedragen de toegang tot de website weigeren. De basisvoorwaarden voor publicatie worden voor elke advertentie afzonderlijk beoordeeld. Accounts zijn individueel en mogen uitsluitend informatie over de gebruiker zelf bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker juiste en volledige informatie te verschaffen aangaande uw situatie. Hierbij dienen de geldende wetgeving en bestuurlijke verordeningen in acht te worden genomen.

Artikel 5: Uitwisselen van contactgegevens

Bezoekers kunnen alle advertenties bekijken op de website. Om te kunnen reageren moeten zij zijn ingeschreven als gebruiker en moeten zij zelf een account hebben aangemaakt, met een advertentie. Ingeschreven gebruikers kunnen op elkaars advertenties reageren door een anoniem bericht te sturen en hun interesse voor de hulpvraag of het hulpaanbod kenbaar te maken. De ontvanger, krijgt de advertentie met het bericht te zien in aparte lijst ‘Mijn contacten’. Het staat de adverteerder vrij om wel of niet op het bericht te reageren en om contactgegevens op te vragen.  Contactgegevens worden uitsluitend verstrekt wanneer één van de partijen daartoe het initiatief neemt. Voor het opvragen of versturen van contactgegevens, dient de initiatiefnemer een bundel met credits aan te schaffen.

Artikel 6: Screening en misbruik

Regeltante.nl screent alle inkomende profielen en advertenties van gebruikers. Gebruikers wordt gevraagd feedback te geven op de gepubliceerd informatie en/of contactmomenten per mail, telefoon of in persoon. Deze feedback wordt in de vorm van een beoordeling met sterren bij het gebruikersaccount gepubliceerd. De beoordeling kan niet worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt. Indien er sprake is van misbruik of er zijn feiten bij de gebruiker bekend die voor de overige gebruiker van de site een risico op schade zou kunnen opleveren, kan dit gemeld worden via de ‘meld misbruik’ knop. Regeltante.nl zal dan onderzoek doen naar de gemelde feiten en hoor en wederhoor toepassen. Wanneer een kandidaat 3 keer een negatieve feedback krijgt kan Regeltante deze kandidaat uit haar database verwijderen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Hoewel Regeltante.nl alles in het werk stelt om een zo hoog mogelijk niveau van haar organisatie te garanderen, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. Regeltante.nl kan er niet voor aansprakelijk worden gehouden wanneer een hulpaanbieder een afspraak niet is nagekomen met een hulpvrager. Regeltante.nl is niet verplicht tot vergoeding van enige schade die voorkomt uit overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst kan worden vertraagd of verhinderd voor zover deze is ontstaan door overmacht. Op de website zijn mogelijk links of verwijzingen naar andere websites van derden opgenomen. Ofschoon wij u aanmoedigen deze websites te bezoeken, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat door dergelijke sites wordt gepubliceerd, en de aanwezigheid van deze links moet niet worden beschouwd als goedkeuring of onderschrijving van enig materiaal dat of enige productinformatie die op een dergelijke site te vinden is. Regeltante.nl biedt haar diensten aan door internet. Als de hulpvrager en de hulpaanbieder door technische storingen of andere omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de internetverbindingen en als er hierdoor niet gezocht kan worden, kan Regeltante hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden, tenzij de storing aan opzet van Regeltante te wijten is.

Artikel 8: Opzegging

Deze bepalingen en voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat u ze aanvaardt en gelden tot nader order. Regeltante.nl kan op elk moment en naar eigen goeddunken de toegang tot de website van een gebruiker blokkeren indien deze de bepalingen en voorwaarden niet naleeft of andere gebruikers of de website zelf verstoort. Restitutie van Credits is onder geen enkele voorwaarde van toepassing. Gebruikers die hun vermelding op Regeltante.nl willen beëindigen, dienen dit zelf te doen door met de aan hem verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en het account te verwijderen. Mocht het verwijderen van het account om wat voor reden dan ook niet lukken, dient de gebruiker zelf een e-mail te sturen naar info@regeltante.nl met een verzoek tot verwijdering.

Artikel 9: Klachten

Klachten over de het gebruik van deze site kunnen ingediend worden uiterlijk veertien dagen na ontstaan van de gebeurtenis waaruit de klacht is ontstaan. Bij het indienen na deze bovengenoemde termijn behoudt Regeltante zich het recht voor zich niet ontvankelijk te verklaren voor behandeling van de klacht.

Artikel 10: Toepasselijk Recht

Op de overeenkomsten tussen Regeltante Services BV en derden en deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht toepasselijk. Alle eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

Publicatiedatum: 01 januari 2015