Door:

Jonge ouders willen andere schooltijden

Nieuws / 20 juni 2011 /

(persbericht) Meer dan de helft van de jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden in het basisonderwijs. Ook willen deze ouders graag flexibele schoolvakanties. Basisscholen komen daar steeds vaker aan tegemoet. Ruim een kwart van de scholen heeft al nieuwe tijden ingevoerd of is van plan dat binnenkort te doen. Nog eens 55 procent van de scholen ziet mogelijkheden voor de toekomst.


Dit blijkt uit twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang. Het eerste onderzoek is gedaan door BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. 1600 ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar namen hieraan deel. Daarnaast heeft onderzoeksbureau Oberon, in samenwerking met de PO Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, een enquête gehouden onder alle Nederlandse basisscholen.


Nu al let één op de zes ouders bij het kiezen van de school op de schooltijden. Onder de jonge ouders is het vijf-gelijke-dagenmodel het meest bekend en het populairst. Bij dit model zijn alle schooldagen identiek. De kinderen gaan elke dag tot 14 uur naar school; de vrije woensdagmiddag vervalt. Volgens het BOinK-rapport ‘Jonge ouders over schooltijden’ zou een ruime meerderheid van de ouders (58%) hun kind het liefst naar een school brengen die volgens dit model werkt. Bovendien zou nog ruim een derde van de ouders die aangeeft overweg te kunnen met de klassieke schooltijden, toch ook kiezen voor een school die werkt volgens het vijf-gelijke-dagenmodel.Veel jonge ouders (77 %) zeggen gebruik te willen maken van de buitenschoolse opvang. De meerderheid heeft een voorkeur voor de buitenschoolse opvang en de school op één locatie met één aanspreekpunt en waar gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie.


Uit het onderzoek blijkt dat jonge ouders hun werk moeilijk kunnen aanpassen aan de school. Slechts één op de vijf werkende moeders kan haar werktijden zelf indelen.


Scholen kunnen sinds 2006 hun schooltijden aanpassen. Aanvankelijk gebeurde dat mondjesmaat, maar sinds 2010 is een duidelijke versnelling waarneembaar. In dat jaar stapten twee keer zoveel scholen als in 2009 over op nieuwe schooltijden, aldus het onderzoek van Oberon. Daarbij verschuift de aandacht van het continurooster, waarbij alleen de middagpauze wordt verkort, steeds vaker naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Bijna de helft van de scholen (47%) die de komende jaren over wil gaan op andere schooltijden, heeft een voorkeur voor dit model. Andere schooltijdenmodellen, zoals het 7-tot-7-model waarbij de school de hele dag open is en een dagarrangement biedt van zowel onderwijs als opvang, komen nog weinig voor.


Het belangrijkste motief voor scholen om over te stappen op andere tijden, is de behoefte aan meer rust en regelmaat voor de kinderen. Ook een effectievere besteding van de lestijd is een belangrijke reden. In de praktijk blijken deze verwachtingen uit te komen. Hoewel een derde van de scholen aanvankelijk weerstand ervaart vanuit het personeel (34%), geven scholen ook aan dat invoering van andere schooltijden juist voor het personeel voordelen heeft opgeleverd, zoals meer tijd voor gezamenlijke scholing.

Flexibele vakanties zijn in het onderwijs nog niet officieel toegestaan. Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mogen het komende jaar 10 scholen daarmee experimenteren.


Vooralsnog zijn het vooral de scholen in stedelijke gebieden die overgaan op andere tijden. De scholen die niets zien in andere schooltijden (20 procent), zijn vaker terug te vinden op het platteland. Tussen de denominaties (openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen) zijn geen verschillen waarneembaar.


Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang is een samenwerkingsverband van Het Kinderopvangfonds, VOS/ABB, de Branchevereniging Kinderopvang, BOinK en de PO Raad. De projectgroep ondersteunt de invoering van andere schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra, met als doel meer kwaliteit en rust te brengen in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

 

De beide onderzoeken kunt u ook vinden op http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Anki Duin, projectleider van Andere Tijden in onderwijs en opvang, tel. 06-53932036 of Joop Vlaanderen, 06-22939671voeren

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *