Door: de redactie

Dijksma deelt zorgen over kinderopvang

Kinderopvang en oppas aan huis / 24 februari 2010 / de redactie

Abvakabo FNV is blij dat staatssecretaris Dijksma de signalen serieus neemt die voortkwamen uit een enquête van de vakbond over alleen staan op de groep binnen de kinderopvang.


20 Februari 2010 reageerde de staatssecretaris in een brief aan de bond dat zij het verontrustend vindt dat 277 van de 740 pedagogisch medewerkers aan hebben gegeven dat zij onvoldoende kwaliteit kunnen bieden. Daarnaast laten 186 pedagogisch medewerkers weten dat zij bang zijn dat zij de veiligheid van de kinderen niet kunnen garanderen als er iets gebeurt. Dijksma heeft aangegeven dat ze de regels rondom de belangrijkste kwaliteitsnorm beroepskracht-kindratio wilt vereenvoudigen en dat ze Abvakabo FNV hierin als serieuze gesprekspartner ziet.

 

Onaangekondigde controles

De regels die op dit moment gelden zijn gedeeltelijk achterhaald of te ingewikkeld geworden en worden daarnaast niet altijd nageleefd. Regelmatig wordt de beroepskracht-kindratio (bkr), het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen, overschreden. Op verzoek van de staatssecretaris gaat GGD Nederland nu onaangekondigde controles uitvoeren en gaat de Inspectie van het Onderwijs verbeterafspraken maken met gemeenten die te weinig handhaven op de kwaliteit van kinderopvang.

 

Regels vereenvoudigen

Voor de vereenvoudiging van de regels heeft de staatssecretaris de MOgroep kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang aangesproken. Zij zullen een voorstel doen voor het aanpassen van de normering en berekeningswijze van de bkr. Deze voorzet van de branche organisaties wil de staatssecretaris vervolgens bespreken met Abvakabo FNV, de werkgevers, ouders, VNG en inspectie. Gezamenlijk kunnen zij zo bepalen wat op korte termijn haalbaar is om de bestaande regels eenvoudiger te maken en beter te handhaven.

 

Bron: ABVAKABO FNV, 20 feb. 2010

 

Meer grip op prijs en kwaliteit kinderopvang

Staatssecretaris Dijksma vindt dat de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang snel omhoog moet. Ook geeft ze ouders meer middelen in handen om bij onredelijke verhogingen tot een redelijke prijs en aantal contacturen te komen voor de opvang van hun kind. Dat schrijft Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Registers niet op orde

De Inspectie van het Onderwijs constateert in twee rapporten dat veel gemeenten de kwaliteit van de kinderopvang onvoldoende handhaven. De registers blijken niet op orde en gemeenten controleren onvoldoende of geconstateerde tekortkomingen snel worden opgelost. “Dat moet anders,” vindt Dijksma. “De kinderopvang is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Maar dat betekent niet dat de handhaving en de kwaliteitsbewaking daarmee minder belangrijk zijn. Daarom heb ik er eind vorig jaar nog eens 10 miljoen euro extra voor vrijgemaakt”. Ze gaat binnenkort met de gemeenten om de tafel zitten om verbeteringen af te spreken. Op verzoek van Dijksma maakt de Inspectie van het Onderwijs sinds begin dit jaar gerichte verbeterafspraken met gemeenten die te weinig handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang (inclusief hersteltermijnen). Ook heeft zij de VNG gevraagd extra ondersteuning te bieden aan de achterblijvende gemeenten.

 

Positie ouders versterken

Dijksma gaat verder de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Uit onderzoek in opdracht van de NMa naar marktwerking in de Kinderopvang blijkt weliswaar dat er geen buitenproportionele verhogingen van uurprijs of contracturen zijn; de marktwerking verloopt niet in alle gevallen optimaal. Op het gebied van capaciteit en transparantie moet er verbetering komen. De capaciteit wordt via de inzet van het Netwerkbureau vergroot. Door lokale knelpunten op te lossen, worden wachtlijsten verminderd. Om de transparantie te vergroten voorziet het ministerie van OCW ouderorganisatie BOinK van een subsidie waarmee een website wordt gebouwd waar ouders prijs en kwaliteit van verschillende kindercentra met elkaar kunnen vergelijken. Dijksma stelt ook een adviesorgaan in dat oudercommissies kan helpen om te beoordelen of een stijging van contracturen of prijzen redelijk is. BOinK zal hierbij nauw worden betrokken.

 

Bron: Ministerie OCW, 5 feb. 2010

 

Toezicht op kwaliteit kinderopvang onvoldoende

(Novum) – Het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang van gemeenten schiet tekort. Dit concludeert de Onderwijsinspectie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft de conclusies uit de twee rapporten van de inspectie en benadrukt dat de controle efficiënter moet.

 


 

Bron: Trouw.nl, 5 feb. 2010

 

 
 

Reacties zijn gesloten.